ULUSLARARASI VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

    a. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Mevzuatı
•             “İşyeri” teşkil eden faaliyetlerin vergisel analizi
•             Yabancı ortaklara ödenen temettülerin kaynak ve mukim olunan devletlerde vergilendirilmesi
•             Yabancı kurumlara ödenen gayrimaddi hak bedellerinin (lisans, know-how, royalti vb.) vergilendirilmesi
•             Yabancı kurumlara Türkiye’deki şirketler için verdikleri hizmetler dolayısıyla yapılan ödemelerin vergisel boyutunun analizi
•             Değişik durumlarda, çifte vergilendirmeyi önleme yöntemlerinin (istisna, mahsup vb.) ve usullerinin (karşılıklı anlaşma, bilgi değişimi vb.) analizi ve uygulaması
•             ÇVÖA çerçevesinde  stopaj iadelerinde teknik destek ve danışmanlık

    b.Transfer Fiyatlandırması
•             İlişkili kuruluş işlemleri analizi
•             Fiyat karşılaştırmaları
•             Yerel ve ÇVÖA mevzuatlarında konu ile ilgili olarak yer alan kurallar çerçevesinde risk analizi ve tavsiyeler

    c.  Uluslararası Vergi Planlaması
•             Global firmamızın vergi  teknolojisi yazılımlarının kullanılması ile vergi yükü optimizasyonu sağlayan yatırım planlama modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık
•             Yurt dışı ofislerimizdeki uluslararası vergi uygulamalarında uzman meslektaşlarımızla devamlı bilgi alışverişi yoluyla çokuluslu şirketlerin uluslararası yatırımlarının vergisel planlamasında danışmanlık

    d.  Diğer Uluslararası Vergi Uygulama Alanları 
•             Uluslararası finansal kiralama işlemlerinin vergisel boyutu
•             Uluslararası sermaye, menkul kıymetler ve mal hareketlerinin vergisel ve diğer mali yükümlülükler (Kambiyo, Dış Ticaret Mevzuatı vb.) açısından değerlendirmesi
•             Serbest Bölgeler Mevzuatı
•             Çokuluslu/yabancı sermayeli şirketlerde örtülü sermaye analizleri
•             Büyük ölçekli  yatırımlar (baraj inşaatı, tünel yapımı, elektrik santrali kurulması vb.) alanında proje üreten yabancı sermayeli şirketler için Türk Vergi ve Mali Mevzuatının yanı sıra Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri çerçevesinden en uygun vergileme modelinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık

e. Vergi Planlaması
•             Mali mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve istisnalarının optimum düzeyde kullanılması için bilgilendirme ve tavsiyeler sunulması
•             Şirketlerin faaliyetlerine özgü vergisel durumlarının  dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık
•             Çokuluslu firmalara stretejik vergi planlamasında teknik destek ve danışmanlık
•             Reorganizasyon (yeniden yapılandırma) çalışmaları
•             Şahıs firmaları için vergi planlaması