Faaliyetlerinize odaklanarak, istek ve ihtiyaçlarınızı belirleyip, en doğru çözüme ulaşmak için en uygun yaklaşımı tanımlıyoruz,
Farklı sektörlerdeki deneyim ve birikimimizle uygulanabilir vergi planlama modelleri geliştiriyoruz,
Hedeflerinize başarı ile ulaşmanız için etkin vergi stratejileri belirliyoruz,
Mevzuattaki son değişikliklerden sizi anında haberdar ederek sizin sadece işinize odaklanmanızı sağlıyoruz,
İhtiyacınız olan her konuda kapsamlı vergi ve mali mevzuat destek ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Mali müşavirlik hizmetlerimizin kapsamında bulunan kanunlara ve ilgili mevzuata aşağıda yer verilmiştir;
 • Kurumlar Vergisi
 • Gelir Vergisi
 • Katma Değer Vergisi
 • Uluslararası Vergi Anlaşmaları
 • Damga Vergisi
 • Emlak Vergisi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Gümrük Vergisi Dışında Kalan Diğer Dolaylı Vergiler
 • Yabancı Sermaye Mevzuatı
 • Bankacılık Mevzuatı
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı
 • Teşvik Mevzuatı
 • Diğer Mali Kanun ve Yönetmelikler.
 
 • Temel Türk Vergi Kanunlarına  (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu vb.) ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık
 • Mali mevzuatta meydana gelen değişikliklerin vergi sirkülerlerimiz yoluyla açıklanması dışında, her şirketin faaliyetlerine özgü olabilecek özellikli çözüm gerektiren durumlarda teknik bilgilendirme ve danışmanlık
 • Yapılan sözleşmelerin (lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb.) vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirmesi
 • Vergi İdaresinden gelen bilgi isteme yazısı, ihbarname vb. resmî yazıları usulüne uygun cevaplandırma ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık
 • Şirketlerin borçlanma politikalarının vergisel boyutunun analiz ve değerlendirmesi
 • İlgili durumlarda Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Mevzuatı ilişkilerinin değerlendirilmesi ve mevzuatlar arası uyumun sağlanması için danışmanlık
 • Tereddüde düşülen durumlarda Vergi İdaresinden yazılı izahat (mukteza/özelge) talebinde bulunmada teknik destek ve danışmanlık
 • Yerel şirketler tarafından yabancı kurumlardan alınan muhtelif hizmetlerin, gayrimaddi hak bedellerinin vergilendirilmesi
 •  “Finansal Kiralama”, “Yap-İşlet-Devret”, “Yap-İşlet”, “İşletme Hakkı Devri” gibi finansman modellerinin vergisel analizi ve değerlendirmesi